og det

med småt...

Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår Hellerup Lyskopi's salgs- og

leveringsbetingelser som finder anvendelse mellem

bestilleren og Hellerup Lyskopi i det omfang, de ikke fraviges

ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

 

1.0  Tilbud og aftale

1.1.  Tilbud er bindende for Hellerup Lyskopi i 14 dage.

1.2.  Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af  Hellerup Lyskopi

1.3.  CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.  Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%

 

2.0.  Pris

2.1.  Alle priser er ekskl. moms.

 

2.2.  Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

 

2.2.1.  Har bestilleren anmodet Hellerup Lyskopi om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekst forslag, prøvetryk, cromalin mm er Hellerup Lyskopi berettiget til at få dette arbejde betalt med Hellerup Lyskopis til enhver tid gældende timetakst

2.2.2.  Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige   omkostninger, er Hellerup Lyskopi berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.  Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige  omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.  Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner.

 

2.3.  Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Hellerup Lyskopi berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.  Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Hellerup Lyskopi, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Hellerup Lyskopi inden arbejdet igangsættes.

2.3.2.  Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

 

2.4.  Alle priser er beregnet for levering på Hellerup Lyskopis adresse, Callisensvej 3, 2900 Hellerup. Omkostninger til transport udover denne adresse og til evt.. transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

 

2.5.  Ønsker bestilleren – og påtager Hellerup Lyskopi sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

3.  Levering

3.1.  Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Hellerup Lyskopi arbejde er færdigt.

 

3.2.  Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Hellerup Lyskopi ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Hellerup Lyskopi leverings-forpligtelser fordyres for Hellerup Lyskopi er Hellerup Lyskopi forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Hellerup Lyskopi ved betaling af den af Hellerup Lyskopi beregnede merpris.

3.3.  Leveringsstedet er Hellerup Lyskopi forretningslokale.

Al forsendelse sker for bestillerens regning og risiko.

 

4.  Betaling

4.1.  Med mindre andet er aftalt, er betaling netto kontant.

 

4.2.  Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynd måned eller kompentationsbidrag.

 

4.3.  På Hellerup Lyskopi’s anmodning er bestilleren til enhver tid for-pligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Hellerup Lyskopi forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

4.4.  Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Hellerup Lyskopi berettiget til delfakturering.

 

5.  Ejendomsforhold

 Samtlige varer fra Hellerup Lyskopi - forbliver til

 endelig betaling af samtlige fordringer

 Hellerup Lyskopis ejendom.

 

6.  Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.  Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Hellerup Lyskopi og må ikke uden Hellerup Lyskopis godkendelse overlades til tredigemand.

 

6.2.  Hvad Hellerup Lyskopi har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedie, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Hellerup Lyskopi’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

6.3.  Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

 

7.  Forsinkelse

 Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

 

8.  Mangler

8.1.  Hellerup Lyskopi har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

 

8.2.  Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

 

8.3.  Hellerup Lyskopi har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Hellerup Lyskopi, har Hellerup Lyskopi ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

 

8.4.  Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 5 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Hellerup Lyskopi er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

 

8.5.  Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Hellerup Lyskopi ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

9.  Ansvar

9.1.  I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har Hellerup Lyskopi intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Hellerup Lyskopi ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler,

 almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

 

9.2.  Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandø-rens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

 

9.3.  I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Hellerup Lyskopi ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredigemand, jf. dog pkt. 9.4.

 

9.4.  Hellerup Lyskopi har intet ansvar for bestillerens manglende licenser til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Hellerup Lyskopi sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Hellerup Lyskopi skadesløs for et sådant ansvar.

 

9.5.  Hellerup Lyskopi har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Hellerup Lystryk. , men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Hellerup Lyskopi har udført, jf. pkt. 2.5.

 

Bestilleren må selv sørge for forsikring imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

 

10.  Underleverandører

Hellerup Lyskopi er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde ud-føre hos underleverandører.

 

11.  Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet an-den aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 

12.  Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingesregler.

 

13.  Tvister

13.1.  Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

 

13.2.  Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

 

13.3.  Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.

 

13.4.  Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

 

 

 

hellerup lyskopi

Dit lokale printbureau